|  | 

Solinjani pitaju

Odgovor Grada – “Poluotok Kosica?”

vranjic-plazaSanacija poluotoka Kosica se očekuje do ljeta 2017

U studenom 2010. izrađen je Plan i program sanacije poluotoka ”Kosica” u sklopu sanacije Mravinačke kave (INSTITUT IGH d.d.) u kojem je lokacija poluotoka „KOSICA“ prepoznata kao područje koje je potrebno sanirati u sklopu sanacije Mravinačke kave i to paralelno s radovima na sanaciji kave. Planom je predviđena sanacija u dvije Faze:
I faza sanacije: izvedba nasipa od različitih vrsta prirodnih materijala (tla),
II faza sanacije: izvedba šetnice i krajobrazno uređenje poluotoka nakon provedene sanacije.

Izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Solina, koje su donesene u lipnju 2010. godine (Službeni vjesnik Grada Solina 6/10) prostor Kosice u Vranjicu definiran je kao javna zelena površina, uključujući područje posebne namjene i područjem športsko-rekreacijske namjene na južnom dijelu (uz prometnicu) te građevinsko područje naselja na istoku.

Generalnim urbanističkim planom Solina (Službeni vjesnik 5/06) obvezna je izrada Detaljnog urbanističkog plana Kosica kojim će se definirati plansko uređenja prostora, a između ostalog i uređenje javnog parka na području poluotoka ”Kosica” planski raspoređenom vegetacijom i sadržajima temeljno ekoloških obilježja te izgradnja dužobalne šetnice koja će u konačnici povezivati izvor i ušće Jadra .

S obzirom da Grad Solin na cijelom području Kosice, od buduće lučice (Vranjičko blato) do ulaza na poluotok Vranjic, planira izgraditi šetnicu u duzini 972 metara, naručio je od tvrtke Geotehnički studio d.o.o. iz Zagreba Elaborat o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Elaborat je izrađen u rujnu 2009. godine (TD: 3377-4/09 GS) i upućen Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Ministarstvo je izdalo Rješenje da za namjeravani zahvat uređenja obalnog dijela šetnice nije potrebna izrada Studije o procjeni utjecaja na okoliš.

Detaljnim planom uređenja Vranjic-Kosica (Službeni vjesnik 11/11) prostor poluotoka označen je kao javni park. Na jugo-istočnom prostoru poluotoka nalazi se područje posebne namjene – vatrogasci na koje se prema istoku pruža područje otvorenih sportskih terena. Detaljnim planom uređenja planirana je uređenje obalne linije oko poluotoka.
Uz samu morsku obalu, koja je ujedno i sjeverna granica DPU-a, planirana je dužobalna šetnica. Šetnica je kontinuirane širine 3m, položena na nasipu prema moru i dijelom na postojećem terenu. U zoni planiranog parka (poluotok Kosica) šetnica prelazi u centralnu stazu koja se na zapadnoj granici obuhvata spaja na Vranjičku rivu, te se tako postiže GUP-om propisani kontinuitet pješačke komunikacije od Vranjica do izvora Jadra (članak 26.). U točki 4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina (članak 32.) navodi se da planirani javni park – Z1 treba urediti urbanom opremom te hortikulturno urediti. U sklopu parka moguće je uređenje dječjeg igrališta i sličnih sadržaja kompatibilnih osnovnoj namjeni. Također se navodi da je veći dio površine planirane za uređenje parka nastao nasipanjem materijala u more. Među nasutim materijalom nalazi se i azbestni otpad, te je prije bilo kakvog uređenja potrebno izvršiti propisanu sanaciju terena. Način sanacije kao i mogućnost privođenja planiranoj namjeni odredit će se Projektom sanacije, u skladu s Procjenom utjecaja na okoliš. U točki 9. Posebni uvjeti gradnje i mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš (članak 38.) između ostalog navodi se da je prije uređenja ovog prostora potrebno izvršiti sanaciju terena te u tu svrhu izvršiti istražna sondiranja terena i odrediti točne granice kontaminiranog područja, uključujući podmorje.

Naime područje javnog parka je locirano nasuprot tvornice Salonit na predjelu koji je nasipan inertnim građevinskim materijalom i otpacima iz proizvodnje azbestnih proizvoda kao sto se navodi i u Planu i programu sanacije poluotoka ”Kosica” u sklopu sanacije Mravinačke kave koji je izradio INSTITUT IGH d.d. Zagreb u studenom 2010. godine.

Tags
mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL