|  |  | 

Grad Solin ZP Izdvojeno

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

 

NAPOMENA!!!

Objavljeno u tiskanom izdanju NN na datum 9. rujna. 2020.

 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

  1. “Pomoćni radnik” u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu, Odsjeku za sportske objekte- 3 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme,

Posebni uvjeti:

  • završena osnovna škola/NSS

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Namještenik/ica se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web – stranici Grada Solina (www.solin.hr).
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:
kratki životopis
dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.
Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama RH, na adresu Grad Solin, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, dužni su dostaviti dokaze iz članka 103. navedenog zakona, a potrebni dokazi su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD SOLIN

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL

Solin Info

Solin Live na Instagram-u