|  |  | 

Grad Solin ZP Izdvojeno

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK: Natječaj za 3 pomoćne radnice

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97; 107/07 i
94/13), UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK –SOLIN raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova na radnom mjestu:

POMOĆNA RADNICA-
– 2 (dva/ije) izvršitelj/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad
u Solinu,
– 1 (jedan/na) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za
rad u Klisu

Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

– NSS, osnovna škola

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje prilažu:

-Životopis
-Dokaz o stečenoj stručnoj premi
-Dokaz o hrvatskom državljanstvu
-Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):

– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak
(čl.25.st.2.)

– Uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi
prekršajni postupak (čl.25.st.4.)

-Dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz
elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji
od mjesec dana

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK – SOLIN, Zvonimirova 71, 21210 SOLIN.

Kandidati/inje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/inje koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl.102. Zakona, a koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja (link://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da DJEČJI VRTIĆ CVRČAK-SOLIN može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Objava na Zavodu za zapošljavanje: 28.11.2018.g.

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL

Solin Info

Solin Live na Instagram-u