|  |  | 

Grad Solin ZP Izdvojeno

GRAD SOLIN – Natječaj za prodaju stambene barake

 

Foto: google maps

NATJEČAJ za prodaju stambene barake

1.Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Solina označene kao:

– stambena baraka, anagrafske oznake Matoševa 112, koja je sagrađena na k.č.zem. 7185/10, z.k.č.zem. 4934/32 K.O. Solin, netto korisne površine stana 61,03 m2, po početnoj cijeni od 34.590,00 Eur-a (slovima: tridesetčetiritisućepetstodevedeseteura), plativo u kunama po srednjem tečaju HNB,
– stambena baraka je napravljena od montažnih elemenata koji zahtijevaju daljnju obnovu i rekonstrukciju (salonitni krov i drugo),
– temeljem Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom u baraci od 1992. godine živi tročlana obitelj.

2. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,
3. Ponuda mora sadržavati:
– ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,
– ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,
– ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,
– ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini.
4. Nepotpune ponude se neće razmatrati
5. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% na žiro račun Grada Solina broj: HR0424070001840600007, poziv na broj za pravne osobe HR 687757-OIB, a za fizičke osobe HR 687757 -OIB.
6. Izabranom natjecatelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene stambene barake i bez kamata.
7. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji stambene barake. U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a kupnja predmetne nekretnine bit će ponuđena slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.
8. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju stambene barake-ne otvarati˝ u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 18.04.2019.godine (četvrtak), u 11,00 sati (sala za sastanke).
9. Sve informacije u svezi prodaje stambene barake mogu se dobiti na tel. 681-551, 681-552.
10. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL

Solin Info

Solin Live na Instagram-u