|  |  | 

Grad Solin ZP Izdvojeno

OŠ KRALJICE JELENE: Natječaj za učitelja fizike i defektologa

 

OSNOVNA ŠKOLA KRALJICE JELENE,
21210 SOLIN, Put mira br.3

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13., 152/14. 7/17.,68/18. ) Osnovna škola kraljice Jelene, Solin Put mira br.3 , 21210 Solin raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

Učitelj fizike– 1 izvršitelj/ica s nepunim radnim vremenom 4 sata tjednog radnog vremena , na neodređeno vrijeme.

Stručni suradnik –defektolog – 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom  na određeno vrijeme do povratka radnice na rad, najdulje do 28.06.2019.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13., 152/14. 7/17., 68/18. ) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško –psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN.br. 47/96.,56/01.)

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-životopis

-dokaz o hrvatskom državljanstvu

-dokaz o stručnoj spremi

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne stariji od 6 mjeseci.

Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku. Nakon odabira kandidata, odabrani kandidat dostavit će poslodavcu originalne dokumente ili ovjerene preslike originala.

Kandidati koji se javljaju na natječaj i pozivaju se na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužni su dostaviti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Rok natječaja je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Datum objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, 27.studenog 2018.

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu : OŠ kraljice Jelene, Put mira br.3., 21210 Solin.

Ravnateljica:

Vesna Ružić, prof.

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL

Solin Info

Solin Live na Instagram-u