|  |  | 

Grad Solin ZP Izdvojeno

OŠ DON LOVRE KATIĆ: Natječaj za popunu radnog mjesta – Voditelj/ica računovodstva

 

Natječaj – voditelj računovodstva

OSNOVNA  ŠKOLA

DON LOVRE KATIĆA

KLASA: 112-01/19-01/11

URBROJ: 2180/01-09-01-19-1

Solin,  6. svibnja 2019.

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,  94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), i Pravilnika  o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola don Lovre Katića, Put Majdana 3, 21210 Solin, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

Voditelj/ica računovodstva– 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom  na neodređeno radno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.

Opći uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” br. 87/08., 86 /09., 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17. i 68/18.), Pravilnika o radu i Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Osnovne škole don Lovre Katića.

Uvjeti za voditelja računovodstva su:

završen sveučilišni diplomski studij ekonomske struke – magistar ekonomije, odnosno diplomirani ekonomist – VSS (prema ranijim propisima) smjer računovodstvo i financije i jedna godina radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, smjer računovodstvo i financije i jedna godina radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva

Prijava na natječaj mora sadržavati:

– osobno ime,

– adresu stanovanja,

– kontakt; broj telefona i/ili mobitela,

– e-mail adresu,

– radno mjesto za koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o stručnoj spremi,

– uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona ne stariji od 30 dana,

– elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda poslodavca o odgovarajućim poslovima.

Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku. Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je poslodavcu dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike originala.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se javljaju na natječaj i pozivaju se na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih  uvjeta, dostaviti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%☐20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden način i područje procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e- mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole.

http://os-donlovrekatica-solin.skole.hr/natje_aji

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju ne smatra se kandidatom.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe javnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Datum objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Škole je 6. svibnja 2019.

Rok natječaja je od 7. svibnja 2019. do 14. svibnja 2019.

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno u tajništvo ili na adresu:

Osnovna škola don Lovre  Katića, Put Majdana 3, 21210 Solin, s naznakom “za natječaj”, – Voditelj/ica računovodstva ”.

Sve kandidate izvijestit će se o rezultatima natječaja na isti način u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Kandidate se izvješćuje putem mrežnih stranica Škole, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Ravnateljica:

dr. sc. Anđelka Slavić

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL

Solin Info

Solin Live na Instagram-u