|  |  | 

Zanimljivosti ZP Izdvojeno

Hrvoje Bubić: DAVIDE DECINA INTERVIEW

 

 

Davide Decina je kipar specijaliziran za izradu minijatura inspirianim filmskim klasicima. Za Solin Live govori o svome radu, suradnji, kao i mogućem dolasku u Split

1.To begin with, can you introduce yourself to our readers and say something about yourself?

I was born in Rome in 1964, and I did artistic studies. I have multiple passions: cinema, comics, arts in general, nature, traveling, good food (And you can see why I’m not very thin!), Reading (especially detective, science fiction and horror novels), good company, collecting. ..I have a large collection of original advertising film material, such as: posters, playbills, photo envelopes, original paintings of the illustrations used for the posters, etc. For about 25 years I have been a professional painter of figure model kits especially fantasy, for companies and individual collectors and I travel quite often for the various exhibitions and competitions that are held around the world, especially in Europe. I am also one of the official endorsers for Kimera colors…I collaborate with international magazines with articles about cinema and my work as a model painter. This year there was also a volume published by the cultural association La Nona Arte written by me on my collection of original movie poster art. Let’s say I don’t get bored often, having so many interests!

2. You are engaged in making of figures model.What motivated you to do crafting?

I have always liked to paint and I would have liked to be an illustrator as a job perhaps for cinema posters, especially on fantasy / horror subjects, but I had to do other things in life and then about 30 years ago I discovered modeling and started painting the toy soldiers (Actually I had already had modeling experiences as a child with the classic models of airplanes, tanks, etc.). After a while I got really passionate about this little known form of art, and it became my profession so now instead of painting on canvas or paper, I paint on subjects in the round and of various sizes and I have a lot of fun doing it !

For me, at certain high levels it is no longer craftsmanship but real art both for those who sculpt and for those who paint.

3. There is a influences of sci-fi / fantasy & and movie classics in your style. Can you tell us more about your style?

Yes, I certainly love everything that is classic in this field, but I also appreciate the most modern artists and works in the fantasy / sf sector. My style and what I wanted to do in life have certainly been influenced by artists such as Frank Frazetta, Bernie Wrightson, Alfons Mucha, Anselmo Ballester, Boris Vallejo, Ray Harryausen, Tom Savini, Rick Baker, Graham Humphreys, Drew Struzan, Basil Gogos . But probably other artists have also influenced me involuntarily, because I am someone who always tries to learn and discover new techniques and who loves to experiment with new realization solutions: you should never think that you have “arrived” or are satisfied with your own way of creating. something, otherwise you never grow up! When I paint, I use different media such as acrylics, oil colors, watercolors, etc. : In short, everything can be useful and knowing how to use it properly is the best thing, but to do it you have to waste time, be patient and try several times to achieve a good result.

4. In addition to making model figures, what else do you do?

As I said I have many interests but mainly I write articles for magazines, see movies and meet friends … I am an Epicurean and I enjoy the pleasures of life, especially shared with others!

5. Did you have an offer to collaborate, either from the film field or from other colleagues?

I have often collaborated with my colleagues, especially sculptors, painting their works and creating unique pieces. I would love to work for a movie or a short film, painting the prototypes of the models or the larger ones that would then be used in the production phase. Unfortunately, this opportunity has not yet come to me, also because in Italy there are not many fantasy films made, but I hope that in the future this dream of mine will also come true by going abroad to do it: it would be wonderful to be able to contribute to the making of a movie!

6. For the end, what are your future projects? Will we see you in Croatia, Split?

At the moment my closest project is to participate in the World Expo to be held in July in Eindhoven, The Netherlands: a really difficult race with more than 3000 models competing in various categories. Then I have in mind to write a book or two: one on the art of painting miniatures and the other on the collection of film material I have. I would love to come to Croatia and Split, I have never been there unfortunately, and maybe I will do it for a holiday or even better if there was a modeling competition or a comic / illustration event:

I’m always willing to travel to see new ones places and meet new friends!

HRVATSKI PRIJEVOD

1. Za početak, možete li se predstaviti našim čitateljima i reći nešto o sebi?

Rođen sam u Rimu 1964. godine i studirao sam umjetnost. Imam više strasti: kino, strip, umjetnost općenito, priroda, putovanja, dobra hrana (i vidite zašto nisam baš mršav!), čitanje (posebno detektivske, znanstvena fantastika i horor romani), dobro društvo, kolekcionarstvo . ..Imam veliku kolekciju originalnog reklamnog filmskog materijala, kao što su: plakati, plakati, foto omotnice, originalne slike ilustracija korištenih za plakate itd.

Otprilike 25 godina sam profesionalni slikar kompleta modela figura posebno fantasy, za tvrtke i pojedinačne kolekcionare i dosta često putujem na razne izložbe i natjecanja koja se održavaju diljem svijeta, posebno u Europi. Također sam jedan od službenih nositelja boja Kimera… (KIMERA PAINTING CLUB grupa je čija je misija pomoći ljudima da postanu bolji slikari i maketari, kao i podijeliti kulturu minijaturnog slikanja na 360°, ne prihvaćajući niti jedan stil ili tehniku, već umjesto toga dijeliti ljubav prema slikanju i oplemenjivanju ove male “umjetnosti”, op.prev.).

Surađujem s međunarodnim časopisima s člancima o kinematografiji i svom radu kao model slikara. Ove godine izišao je i svezak kulturne udruge La Nona Arte koji sam napisao na svojoj kolekciji originalnih filmskih plakata. Recimo, ne dosadim se često, imam toliko interesa!

2. Bavite se izradom modela figura. Što vas je motiviralo da se bavite izradom?

Oduvijek sam volio slikati i volio bih biti ilustrator kao posao možda za kino plakate, posebno na fantasy/horor teme, ali morao sam raditi druge stvari u životu i onda sam prije 30-ak godina otkrio modeling i počeo slikati vojnike (zapravo sam već kao dijete imao iskustva s modeliranjem s klasičnim modelima aviona, tenkova itd.). Nakon nekog vremena jako sam se zaljubio u ovaj malo poznati oblik umjetnosti, i to mi je postalo profesija pa sada umjesto slikanja na platnu ili papiru slikam na okrugle predmete raznih veličina i jako se zabavljam radeći to !

Za mene na određenim visokim razinama to više nije zanatstvo, već prava umjetnost i za one koji kipare i za one koji slikaju.

3. U vašem stilu ima utjecaja sci-fi/fantasy i filmskih klasika. Možete li nam reći više o svom stilu?

Da, svakako volim sve što je klasično u ovoj oblasti, ali cijenim i najmodernije umjetnike i radove u fantasy/sf sektoru. Na moj stil i ono što sam želio raditi u životu svakako su utjecali umjetnici kao što su Frank Frazetta, Bernie Wrightson, Alfons Mucha, Anselmo Ballester, Boris Vallejo, Ray Harryausen, Tom Savini, Rick Baker, Graham Humphreys, Drew Struzan, Basil Gogos . No vjerojatno su i drugi umjetnici nehotice utjecali na mene, jer ja sam netko tko se uvijek trudi učiti i otkrivati ​​nove tehnike i koji voli eksperimentirati s novim realizacijskim rješenjima: nikad ne smiješ misliti da si “stigao” ili da si zadovoljan svojim putem. stvaranja. nešto, inače nikad ne odrasteš! Kad slikam, koristim različite medije kao što su akrili, uljane boje, akvareli itd. : Ukratko, sve može biti korisno i najbolje je znati kako to pravilno koristiti, ali da biste to učinili morate gubiti vrijeme, biti strpljivo i nekoliko puta pokušajte postići dobar rezultat.

4. Uz izradu figurica modela, čime se još baviš?

Kao što sam rekao, imam mnogo interesa, ali uglavnom pišem članke za časopise, gledam filmove i upoznajem prijatelje… Epikurejac sam i uživam u životnim zadovoljstvima, posebno podijeljenim s drugima!

5. Jeste li imali ponudu za suradnju, bilo s filmskog područja ili od drugih kolega?

Često sam surađivao sa svojim kolegama, posebno s kiparima, slikajući njihova djela i stvarajući unikatne radove. Volio bih raditi za film ili kratki film, slikati prototipove modela ili one veće koji bi se potom koristili u fazi proizvodnje. Nažalost, ova mi se prilika još nije ukazala, i zato što se u Italiji ne snima mnogo fantastičnih filmova, ali nadam se da će se u budućnosti i ovaj moj san ostvariti odlaskom u inozemstvo: bilo bi divno moći pridonijeti stvaranju filma!

6. Za kraj, koji su tvoji budući projekti? Hoćemo li se vidjeti u Hrvatskoj, Split?

Trenutačno mi je najbliži projekt sudjelovanje na Svjetskoj izložbi koja će se održati u srpnju u Eindhovenu u Nizozemskoj: zaista teška utrka s više od 3000 modela koji se natječu u raznim kategorijama. Onda imam na umu da napišem knjigu ili dvije: jednu o umjetnosti slikanja minijatura, a drugu o zbirci filmske građe koju imam. Volio bih doći u Hrvatsku i Split, tamo nažalost nikad nisam bio, a možda ću to učiniti za odmor ili još bolje ako je bilo natjecanje u modeliranju ili strip/ilustracija:

Uvijek sam spreman putovati da vidim nova mjesta i upoznam nove prijatelje!

 

 

 

mm

ABOUT THE AUTHOR

Student morskog ribarstva u Splitu, član umjetničke udruge Dadanti gdje obavljam funkciju voditelja glazbenog odjela i glumačke družine Banana Split. Bavim se poezijom, glumom, glazbom, novinarstvom i performansima...